wz

3. písemná práce z matematiky                       A

 

    1. Vypočti a výsledek uveď na základní tvar:

       a)         - (  ) =                    b)       (- 3 =             c)        =

d)            =

 

1.      Vypočti 18 % ze 460. Kolik procent je 70 Kč z 300 Kč ? Vypočti základ, ze kterého

12 % je 96 Kč.

 

2.      Sestroj rovnoběžník ABCD se stranou a = 6 cm, b = 42 mm, úhel  měří 120o. Zapiš postup  řešení.

 

4.      Když traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán za 48 hodin. Jak dlouho bude trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi ?

 

5.      Vzdálenost z Turnova do Jablonce n.N. je 22 km. Jakou úsečkou bude tato vzdálenost znázorněna na mapě s měřítkem 1 : 250 000 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. čtvrtletní písemná práce z matematiky                        B

 

1.        Vypočti a výsledek uveď na základní tvar :                                                              

       a)         d)    

2.        Vypočti 24 % z 230. Kolik procent je 365 litrů z 500 litrů ? Vypočti základ, ze kterého je 15 % právě 135 Kč.

 

3.        Sestroj rovnoběžník ABCD se stranami a = 7 cm , d = 38 mm. Úhel  měří 110o. Zapiš postup řešení.

 

4.      1,5 kg vepřového masa je za 97,50 Kč. Za kolik Kč bude 600 g masa ?

 

5.      Na mapě v měřítku 1 : 300 000 jsou dvě místa vzdálena 5 cm. Jaká je jejich skutečná vzdálenost ?

 

 

 

11. 2. čtvrtletní písemná práce ( 2. varianta )      A

 

4.     
Narýsuj trojúhelník ABC: a = 4,5 cm, b = 6 cm, c = 7,5 cm. V trojúhelníku ABC zvolte bod S tak, aby nepatřil hranici trojúhelníka. Sestrojte souměrně sdružený obraz trojúhelníka ABC ve středové souměrnosti se středem souměrnosti S a řádně ho pojmenuj.

5.      Sestroj pravidelný šestiúhelník ABCDEF se stranou 31 mm dlouhou. Zvol osu souměrnosti o tak, aby protínala strany AB a CD. Pak sestroj v osové souměrnosti s osou o souměrně sdružený obraz daného šestiúhelníku.

 

 

 

 

11. 2. čtvrtletní písemná práce ( 2. varianta )     B

 

 

4.      V pravidelném šestiúhelníku KLMNOP se stranou 29 mm dlouhou zvol libovolný bod A tak, aby nepatřil hranici šestiúhelníka ani se nekryl se středem kružnice šestiúhelníku opsané. Pak ve středové souměrnosti se středem A sestroj souměrně sdružený obraz daného šestiúhelníku a správně ho pojmenuj.

5.     
Sestroj trojúhelník ABC: a = 7,5 cm, b = 6 cm, c = 4,5 cm. Zvol osu souměrnosti o tak, aby s hranicí trojúhelníku měla pouze dva společné body. Potom sestroj v osové souměrnosti s osou o souměrně sdružený obraz trojúhelníku ABC a nazvi ho A1B1C1.


4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

A

 

1.      Číslo 222 je o 20% větší než původní číslo. Urči původní číslo.

 

2.      Vypočítej:


3.      Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou délky a = 36 cm má obsah S = 540 cm2. Vypočítej délku odvěsny b a těžnice tb .

 

4.      Čerpadlem o výkonu 25 l/s se nádrž naplní za 1 h 12 minut. Vyjádři v hodinách a v minutách, za jak dlouho se nádrž naplní čerpadlem o výkonu 20 l/s.

 

5.      Jaká je skutečná výměra ovocného sadu, který je na plánu v měřítku 1:500 zobrazen geometrickým obrazcem s obsahem 34 cm2?

 

6.      Urči délku krychle, jejíž povrch se rovná 34,56 dm2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procenta

 

A

 

1.      Doplň tabulku:

 

Č

 

15 tun

162 osob

Z

76 litrů

 

108 osob

P

25 %

60 %

 

 

 

2.      Kolik promile je 3,5 g z 0,5 kg ?

 

3.      Když neznámé číslo zmenším o 18 %, dostanu číslo 205. Které je to číslo ?

 

4.      Cenové etikovací kleště v původní ceně 4 980 Kč byly zlevněny o 15 %. Kolik ušetří majitel prodejny při nákupu tří kusů etikovacích kleští ?

 

5.      Náklady na jednoho žáka v soukromém gymnáziu činí 6 570 Kč za 1 rok. Soukromá škola dostala státní dotaci v částce 683 280 Kč, což je 65 % celkových nákladů. Kolik žáků má gymnázium ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procenta

 

B

 

1.      Doplň tabulku:

 

Č

 

52 kg

165 m2

Z

36 Kč

 

150 m

P

75 %

20 %

 

 

 

2.      Kolik promile je 15 m ze 3 km ?

 

3.      Když neznámé číslo zvětším o 12 %, dostanu číslo 392. Které je to číslo ?

 

4.      Podnikatel si zakoupil u akciové společnosti podílové listy za 75 000 Kč. Na kolik Kč se zhodnotí jeho vklad, jestliže hodnota podílového listu stoupla o 7,1 % ?

 

5.      Soukromý podnikatel musí zaplatit jedenkrát za rok daň z příjmu obyvatelstva a to podle výše zisku takto: do 60 000 Kč 15 % a ze základu přesahujícího 60 000 Kč 25 %. Jakou daň zaplatí podnikatel při ročním zisku 165 000 Kč ?

Poměr. Měřítko plánu a mapy

 

A

 

1.      Zjednoduš poměr ( vyjádři v základním tvaru ) :

 


a)      1,5 : 9

 

b)     

 

c)     


 

2.      Urči měřítko plánu, kde 1,2 m ve skutečnosti je 6 mm na plánu.

 

3.      Z čísel 1,8; ; 12; 32,4 sestav úměru.

 

4.      Výšky tří hráček košíkové jsou v poměru 20 : 19 : 21. Nejmenší měří 171 cm. Urči výšky všech tří hráček.

 

5.      Rozdíl neznámých čísel je 3,9. Urči neznámá čísla, jestliže jsou v poměru 8 : 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr. Měřítko plánu a mapy

 

B

 

1.      Zjednoduš poměr ( vyjádři v základním tvaru ) :

 


a)      2,4 : 6

 

b)     

 

c)     


 

2.      Urči měřítko technického výkresu, kde 3 mm ve skutečnosti jsou znázorněny úsečkou 1,5 cm.

 

3.      Z čísel ; 6; 1,5  sestav úměru.

 

4.      60 ořechů je rozděleno na tři hromádky v poměru 5 : 2 : 3. Kolik ořechů je na každé hromádce ?

 

5.      Dvě neznámá čísla jsou v poměru 5 : 7. Rozdíl čísel je 22,4. Která jsou to čísla ?

 

Zlomky, dělitelnost, procenta

 

A

 

1.      Vypočítej:  


2.        Urči nejmenší společný násobek čísel 16, 24

 

3.      Urči největšího společného dělitele čísel 36, 54

 

4.      Urči všechny dělitele čísla 36

 

5.      Vypočítej a zaokrouhli s přesností na dvě desetinná místa

 


83 z 96 =               %

78 % z 1 615 =

84 % = 12 264      100 % =

112 z 97 =             %

37,3 % z 6 =

0,38 % = 1,4516               100 % =


 

 

 

 

 

 

Zlomky, dělitelnost, procenta

 

B

 

1.      Vypočítej:

   


2.      Urči největšího společného dělitele čísel 675, 225

 

3.      Urči nejmenší společný násobek čísel 15, 35

 

4.      Urči všechny dělitele čísla 30

 

6.      Vypočítej a zaokrouhli s přesností na dvě desetinná místa

 


62 ze 150 =           %

84 % z 35 =

0,82 % z 4,28 =

24 % =324                        100 % =

40 z 25 =               %

4,3 % = 43,301     100 % =


P r o c e n t a          

A

 

 

 

 

1.         Vypočítej:        a) 36 % z 280 metrů ;

                                    b) Kolik % je 480 gramů z 1 kilogramu ?

 c) základ, je-li 5 % z něho 25 Kč.

 

2.  V závodě s 520 zaměstnanci je 200 žen. Kolik procent zaměstnanců tvoří ženy a kolik procent muži ?

 

3. Plán 320 výrobků byl splněn na 115 %. Kolik skutečně vyrobili ?

 

4. Zboží bylo zlevněno o 15 %. Sleva činila 45 Kč. Jaká byla původní cena zboží ?

 

5.  Jirka má na vkladní knížce 5 000 Kč. Kolik Kč bude mít Jirka na vkladní knížce za 2 roky při úroku 9 %, když se vklad během uvedené doby nezměnil ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o c e n t a   

 

 B

 

 

 

 

 

1.  Vypočítej:   a) 28 % z 360 metrů ;

                        b) Kolik % je 24 cm z 1 metru ?

                        c) základ, je-li 7 % z něho 70 haléřů.

 

2.  V továrně se 620 zaměstnanci je 300 mužů, Kolik procenta zaměstnanců závodu tvoří ženy a kolik muži ?

 

3. Plán 350 výrobků byl splněn na 112 %. Jaká byla skutečná výroba ?

 

4. Zboží bylo zlevněno o 12 %. Sleva na zboží činila 48 Kč. Kolik stálo zboží před zlevněním ?

 

1.      Tonda má na vkladní knížce 2 000 Kč. Kolik korun bude mít na knížce po dvou letech při desetiprocentním úroku, jestliže se počáteční vklad neměnil ?

 

 

Zlomky

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky

 

B

 

 

 

 

 

 


 

 

Zlomky

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky

 

B

 

 

Zlomky

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky, písemné dělení

 

A

 

1.       

 

2.       

 

3.       

 

4.       

 

5.        Vypočítej:

 


a)      36,624 : 4,8 =

 

b)     48,6 . 6,27 =


 

 

 

 

 

 

 

 

Zlomky, písemné dělení

 

B

 

1.       

 

2.       

 

3.       

 

4.       

 

5.        Vypočítej:

 


a)      35,062 : 0,47 =

b)      42,3 . 18,9 =


 

 

 

1.písemná práce

 

A

 


1.       

 

2.       


 


3.       

 

4.       


 


5.       

 

6.       


 

7.        K trojúhelníku ABC sestroj trojúhelník středově souměrný podle bodu S.

A [ 1; 1]; B [ 5; 2 ]; C [ 3; 4 ]; S [ -1; 2 ]

 

8.        Sestroj trojúhelník ABC;  c = 6 cm, a = 700,  a = 7 cm

 

 

 

 

 

 

1.písemná práce

 

B

 


1.                 

 


 


3.                 

 


 


5.                 

 


7.                  K trojúhelníku ABC sestroj trojúhelník středově souměrný podle bodu S.

A [ 3; 1]; B [ 5; 3 ]; C [ 1; 4 ]; S [ 1; 2 ]

 

8.                  Sestroj trojúhelník ABC;  c = 8 cm, b = 800,  b = 9 cm

 

 

Závěrečná písemná práce

 

A

1.      Vypočítej:

 

2.      V 7.A třídě je 36 žáků. S vyznamenáním prospělo 9 žáků. Kolik procent žáků tvoří zbytek třídy ?

 

3.      Na obdélníkovou střechu 15 m dlouhou a 8 m širokou je třeba 3 240 tašek. Kolik tašek je podle toho potřeba na pokrytí střechy o rozměrech 30 m a 18 m ?

 

4.      Na plánu obce je zakreslena zahrada v měřítku 1:1 000. Má tvar obdélníku, jehož rozměry na plánu jsou 25 mm a 28 mm. Urči výměru této zahrady.

 

5.      Vypočítej povrch a objem hranolu, jehož podstavu tvoří lichoběžní ABCD;

a = 6cm, c = 3 cm, d = 3 cm, a = 700. Výška hranolu je 8 cm. Podstavu si narýsuj a zjisti potřebné údaje.

 

6.      Sestroj rovnoběžník ABCD;  a = 5 cm, b = 1300, çAC ç= 7 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

 

 

 

 

 

 

Závěrečná písemná práce

 

B

  1. Vypočítej:

 

  1. V 7.B je 32 žáků, z nichž 25% se učí anglický jazyk. Kolik žáků se neučí anglický jazyk ?

 

  1. Pozemek tvaru obdélníku má na mapě rozměry 25 mm a 15 mm. Urči obsah tohoto pozemku ve skutečnosti, jestliže mapa je zakreslena v měřítku 1:5 000.

 

  1. Podle plánu mělo zorat pole 5 traktorů za 8 dní. Za jak dlouho budou hotovy 3 traktory při stejné výkonnosti ?

 

  1. Vypočítej povrch a objem hranolu, jehož podstavu tvoří rovnoramenný trojúhelník ABC; a = b = 5 cm, c = 6 cm. Výška hranolu je 10 cm.

 

  1. Sestroj lichoběžník ABCD; a = 7 cm, b = 4 cm, çAC ç= 6,5 cm, a = 650. Vypočítej jeho obvod a obsah.

 

 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  

A

1.    Tyč 1,5 m dlouhá, postavená svisle na zem, vrhá stín dlouhý 0,76 m. Jak vysoký je strom, který v tutéž dobu vrhá stín dlouhý 9,12 m ?

 

2.    Dvě ozubená kola do sebe zapadají. Menší kolo se 30 zuby se otočí 7krát. Kolikrát se otočí větší kolo se 42 zuby ?

 

3.    Osmičlenná brigáda provedla úklid stanoviště za 6,5 hodiny. Kolikačlenná musí být brigáda, aby byl úklid hotov za 4 hodiny ?

 

4.    JZD provedlo veškerou jarní orbu 3 pásovými traktory za 20 dní. O kolik dní by zkrátili orbu, kdyby použili 4 stejné traktory ?

 

5.    Vojenský transportní vlak měl 32 vagóny. V každém vagónu se dopravovalo 40 vojáků. Jakou zásobu potravin veze vlak s sebou, trvá-li cesta 3 dny a 1 voják spotřebuje průměrně 2 kg potravin denně ?

 

6.    Traktorista si spočítal, že cihly na stavbu kůlny odveze za 12 dní, pojede-li 3krát denně. Kolikrát by musel denně jet, chce-li být hotov s prací o 3  dny dříve ?

 

7.    Na plánku byly rozměry obdélníkové destičky 8 cm a 6 cm. Skutečná destička z plexiskla byla k plánku v poměru 7 : 2. Jaké byly skutečné rozměry destičky ?

 

 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  

B

1.    Ve dvěstělitrovém sudu sahá voda do výše 45 cm. Je v něm právě 80 litrů vody. Kolik litrů vody je ve druhém sudu, jestliže v něm voda sahá do výše 72 cm ?

 

2.    Spotřebuje-li se denně 1,8 tun uhlí, vystačí zásoby v kotelně na 35 dní. Na jak dlouho by stačily zásoby při denní spotřebě jen 1,4 t ?

 

3.    Šest strojů zpracuje zásobu materiálu za 15 směn. Za kolik směn zpracuje tuto zásobu materiálu 8 strojů ?

 

4.    Příjezdovou cestu ke škole by opravilo 14 dělníků za 32 pracovní dny. Kolik dělníků je potřeba přibrat, má-li být práce hotová už za 28 pracovních dnů, tj. do zahájení školního roku ?

 

5.    V lisovně keramických hmot vylisují za směnu asi 18 500 dlaždic o rozměrech 10krát 10 cm.Kolik m2 podlahových dlaždic vylisují za celý pracovní týden ( 5 dní ), pracují-li na dvě směny ?

 

6.    Hana chce mamince k svátku vyšít dečku na stolek. Zjistila, že ji zhotoví za 20 dní, bude-li denně  hodiny vyšívat. Maminka však má svátek už o 5 dní dříve. Jak dlouho musí Hanka denně pracovat, aby to stihla do maminčina svátku ?

 

7.    Obrázek o původní délce 28 cm a šířce 21 cm byl po otištění v učebnici zmenšen v poměru 2 : 7. Jaké budou rozměry obrázku v učebnici ?

 

 

 

Zlomky

A


1.                     

 

2.                     

 

3.                    

 

4.                      

 

5.                                     2

 

6.                  

 

7.                          6250

 

8.                   

 

9.                       

 

10.        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní písemná práce z matematiky

 

A

1.        Vypočítej:

 


a)        

 

b)       

 

c)        

 

d)       


2.        Když neznámé číslo zmenším o 18 %, dostanu číslo 205. Které je to číslo ?

 

3.        Urči měřítko plánu, kde 1,2 m ve skutečnosti je 6 mm na plánu.

 

 

 

4.        Výšky tří hráček košíkové jsou v poměru 20 : 19 : 21. Nejmenší měří 171 cm. Urči výšky všech tří hráček.

 

5.        Vypočítej a zaokrouhli s přesností na dvě desetinná místa

 


83 z 96 =               %

78 % z 1 615 =

84 % = 12 264            100 % =


 

 

 

 

 

 

 

Pololetní písemná práce z matematiky

 

B

1.        Vypočítej:

 


a)        

b)       

c)        

d)       


2.        Když neznámé číslo zvětším o 12 %, dostanu číslo 392. Které je to číslo ?

 

 

3.        Urči měřítko technického výkresu, kde 3 mm ve skutečnosti jsou znázorněny úsečkou 1,5 cm.

 

 

4.        60 ořechů je rozděleno na tři hromádky v poměru 5 : 2 : 3. Kolik ořechů je na každé hromádce ?

 

 

5.        Vypočítej a zaokrouhli s přesností na dvě desetinná místa

 

62 ze 150 =          %                    24 % =324      100 % =                      84 % z 35 =

 

3. písemná práce z matematiky

A

1.        Vypočítej:

                                  

2.        Z 540 žáků školy bylo 20 % vyznamenaných, 75 % prospělo, ostatní neprospěli. Kolik žáků bylo s vyznamenáním, kolik prospělo, kolik neprospělo ?

3.        Vypočítej:

( +15 ) : ( -3 ) =                            –9 + 4 – 12 + 16 =     

( +5 ) . ( -10 ) =                            –12 + 4 – 13 + 8 =

( -18 ) : ( +6 ) =                            –6 + 4 – 13 + 14 =

( -4 ) . ( -8 ) =                               –17 + 6 – 12 + 10 =

( -32 ) : ( -16 ) =                           3 – 5 – 2 + 13 =

( +7 ) . ( +8 ) =                             ( + 64 ) : ( +32 ) =

4.        Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik dělníků by muselo pracovat, aby byl úklid hotov již za 4 hodiny ?

5.        Lano o třech drátech snese zatížení 420 kg. Jak velké zatížení snese lano z deseti drátů ?

6.        Jak daleko jsou od sebe vzdálena dvě místa na mapě v měřítku 1 : 75 000, jestliže jejich skutečná vzdálenost je 30 km ?

 

 

 

 

 

 

 

 

3. písemná práce z matematiky

B

1.        Vypočítej:

                                       

 

2.        Ze 760 žáků základní školy bylo 25 % vyznamenaných, 74,5 % prospělo a ostatní žáci neprospěli. Vypočítej, kolik žáků školy bylo s vyznamenáním, kolik prospělo a kolik neprospělo.

3.        Vypočítej:

( +5 ) . ( -9 ) =                                          7 – 6 + 11 + 5 =

( +12 ) : ( +4 ) =                                       13 – 12 + 11 – 9 – 7 =

( -4 ) . ( -5 ) =                                          36 – 64 + 25 –16 =

( -18 ) : ( +3 ) =                                        5 + 3 – 1 – 4 – 7 + 1 =

( +12 ) . ( +9 ) =                                       6 – 3 – 5 + 3 + 5 =

( +96 ) : ( -6 ) =                                        ( -51 ) : ( -17 ) =

4.        Auto spotřebuje 8 litrů benzínu na 100 km. Kolik litrů benzínu spotřebuje, jestliže ujede 60 km ?

5.        Když traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán za 48 hodin. Jak dlouho bude trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi ?

6.        Jaká  je  skutečná  vzdálenost  dvou  míst, která jsou od sebe vzdálena na mapě v měřítku 1 : 100 000   5,5 cm ?